حمایت از ۹۰ طرح علمی و فناورانه مصوب شد

در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی حمایت از ۹۰ طرح پژوهشی به تصویب رسید.

حمایت از طرحهای پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران یکی از فعالیتهای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی است که هر ساله با هدف کمک به پیشبرد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور براساس اولویتهای علمی کشور در شاخه‌های مختلف علوم در چارچوب عرصه‌های اولویت‌دار اعلام می‌شود.

در واقع در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، پروژه‌های تحقیقاتی مورد حمایت قرار می‌گیرند که براساس نیازها و مزیتهای کشور توصیف شده باشند.

لذا در آخرین جلسه کمیته تخصصی این صندوق، حمایت از ۷۹ طرح پژوهشی که از کارگروه مختلف صندوق به این کمیته آمده بود، بررسی و مصوب شد.

همچنین در این جلسه ۱۱ طرح تفاهم‌نامه‌ای نیز به تصویب رسید؛ این طرحها در حوزه‌های مختلف علمی همچون کشاورزی، علوم انسانی، علوم زیستی، پزشکی و مهندسی هستند.

Top